Integritetspolicy

Version 2022-04-25

1. Introduktion

Denna integritetspolicy (”Policyn”) beskriver hur Tjurskallen AB, org. nr 556467-3480 (”vi”, ”vår” och ”oss”), med adress Björkbacka 139, 713 93 Nora, behandlar personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och är måna om att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I denna Policy har vi därför samlat information om hur vi behandlar de personuppgifter som du lämnat till oss i samband med att du använder våra tjänster och de personuppgifter vi på annat sätt fått tillgång till. Oavsett om du som kund har använt dig av våra tjänster i Sverige, Norge eller Finland är det vi som behandlar dina personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig. Detta innebär att vi har en skyldighet att se till att behandlingen sker i enlighet med denna Policy och vid var tid gällande personuppgiftslagstiftning.

I Policyn redogörs för vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar uppgifterna och vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på. Vi redogör också för varifrån vi har inhämtat uppgifterna, vilka som kan ha åtkomst till och behandla dem , principerna för gallring, vilka tredje parter vi kan komma att dela personuppgifterna med, var personuppgifterna behandlas samt dina rättigheter som registrerad i form av rätt till information, rättelse och radering m.m. Vi ber dig noggrant ta del av Policyn och bekanta dig med innehållet eftersom den tillämpas i all vår behandling av personuppgifter.

Det kan vara bra för dig att tänka på att denna Policy bara gäller för vår webbplats , vilket innebär att när du länkas från vår webbplats till en annan webbplats är det integritetspolicyn för den andra webbplatsen som gäller. Vi tar alltså inte ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Den senaste versionen av Policyn hittar du alltid på vår webbplats.

Vi hoppas att Policyn besvarar dina frågor kring vår behandling av samt skyddet för dina personuppgifter. Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss på adressen ovan eller via dataskydd@tjurskallen.se.

2. Hur vi behandlar dina personuppgifter

I detta avsnitt beskrivs vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, vilka behandlingar som utförs, vilken laglig grund vi stödjer behandlingen på samt under vilken tid uppgifterna lagras.

2.1 Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter som du lämnar till oss när du köper varor via vår webbplats eller initierar ett kundtjänstärende.

Vi behandlar också personuppgifter som vi inhämtar från vår betaltjänstleverantör (en s.k. tredje part) i samband med att du genomför ett köp hos oss, personuppgifter som vi får från allmänna register och personuppgifter som genereras när du använder våra tjänster online eller via vår mobilapplikation, såsom din IP-adress och webbläsarinställningar m.m.

2.2 Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

A. För att hantera beställningar/köp m.m.

Ändamål

– För att kunna hantera dina beställningar/köp (inklusive skicka orderbekräftelser, hantera kontakter i samband med försenade leveranser).

– För att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.

– För att kunna genomföra fakturering.

– För att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott.

– För att kunna etablera dina lagda orders (genom ordernummer).

Behandlingar som utförs

– Insamling och lagring av personuppgifter i vårt beställningssystem.

– Skickande av orderbekräftelser, avisering om leverans och korrespondens i samband med försenad leverans.

Kategorier av personuppgifter

– Namn.

– Kontaktuppgifter (såsom adress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer och portkod).

– Ordernummer.

– Orderinformation, t.ex. information om beställda varor.

– Betal-, köp- och orderhistorik.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för fullgörande av avtal om köp av varor från oss. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter så länge som de behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig, dock längst tre (3) år från ditt senaste inköp. Om vi i enlighet med exempelvis bokföringslagen är skyldiga att spara uppgifterna en längre tid kan vi komma att göra detta, uppgifterna sparas då som längst i sju (7) år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades.

C. För att hantera kundtjänstärenden m.m.

Ändamål

– För att kunna kommunicera med dig och besvara de frågor du ställer till oss via e-post, telefon, vår chattfunktion eller Facebook.

– För att kunna säkerställa din identitet.

– För att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott.

– För att kunna etablera dina lagda orders (genom ordernummer eller personnummer).

– För att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor.

Behandlingar som utförs

– Insamling och lagring av personuppgifter i våra verksamhetssystem, backup-system och andra lagringsutrymmen online.

Kategorier av personuppgifter

– Namn.

– Kontaktuppgifter (såsom adress, e-postadress och telefonnummer).

– Ordernummer.

– Orderhistorik, t.ex. information om beställda varor.

– Fotografier som du skickat till kundtjänst.

– Din korrespondens med oss.

– Hälsodata när du lämnar den till oss och det är nödvändigt för att hantera ditt kundtjänstärende. Det kan t.ex. röra uppgifter om en allergisk reaktion och/eller hälsotillstånd. Vi efterfrågar aldrig hälsodata från dig utan behandlar sådana uppgifter endast om du på eget initiativ har lämnat de till oss.

Laglig grund: Behandlingen stödjer sig på vårt berättigade intresse av att hjälpa dig om du har frågor rörande eller klagomål på köpta varor eller problem med användningen av våra tjänster. I övriga fall är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna förhindra missbruk av våra, våra leverantörers eller samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott, eller för att vi annars ska kunna tillvarata rättsliga intressen.

Lagringstid: Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som de behövs för att kunna handlägga ditt kundtjänstärende, dock längst ett (1) år från det att ditt ärende avslutats. Om uppgifterna behövs för att kunna hantera dina klagomål, reklamations- och garantiärenden avseende beställda/köpta varor kan de komma att sparas längre, dock som längst tre (3) år från det inköp som uppgifterna avser.

4. Vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med?

För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med tredje parter. För detta gäller följande.

a) Tjänsteleverantörer som vi använder oss av i vissa delar av verksamheten, inklusive behandlingen av personuppgifter; Vi delar personuppgifter med dessa leverantörer för i huvudsak IT-driftstjänster (såsom datalagring, support, underhåll och utveckling).
b) Samarbetspartners inom betaltjänster; Vi delar personuppgifter med dessa samarbetspartners för att kunna leverera dina beställda/köpta varor, men också för att förhindra missbruk av våra, dessa leverantörers och samarbetspartners tjänster eller förhindra, förebygga och utreda brott.
c) Statliga myndigheter (såsom Polisen, Skatteverket och andra myndigheter); Vi delar personuppgifter med myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

6. Dina rättigheter som registrerad

I detta avsnitt beskrivs vilka rättigheter du har som registrerad. Du kan alltid göra dessa rättigheter gällande genom att kontakta dataskydd@tjurskallen.se.

6.1 Rätten till tillgång

Om du vill få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Informationen kommer då att lämnas i form av ett registerutdrag som anger vilka personuppgifter vi behandlar, för vilka ändamål vi behandlar dem, var uppgifterna har inhämtats från, vilka tredje parter som uppgifterna har överförts till samt hur länge uppgifterna kommer att lagras. Om din begäran görs i elektronisk form kommer informationen att tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om du inte begär något annat.

6.2 Rätten till rättelse

Du har rätt att utan dröjsmål få felaktiga uppgifter om dig rättade. Du har även rätt att komplettera ofullständiga uppgifter.

6.3 Rätten till radering

Du har rätt att utan dröjsmål få dina personuppgifter raderade om något av följande inträffar:

a) personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlas;
b) du återkallar ditt samtycke för en behandling som stödjer sig på samtycke och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
c) du invänder mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och ditt skäl för invändningen väger tyngre än vårt berättigade intresse;
d) personuppgifterna har behandlats på ett olagligt sätt;
e) personuppgifterna måste raderas för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

6.4 Rätten till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om något av följande alternativ är tillämpligt:

a) du bestrider personuppgifternas korrekthet under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om uppgifterna är korrekta;
b) behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning;
c) vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
d) du har invänt mot en behandling som stödjer sig på en intresseavvägning och vi kontrollerar om våra berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.

Om behandlingen har begränsats i enlighet med denna punkt får sådana personuppgifter som begränsning av behandling ska ske för, med undantag för lagring, endast behandlas för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda tredje parts rättigheter eller skäl som rör ett viktigt allmänintresse för EU eller för en EU-medlemsstat.

6.5 Rätten att göra invändningar mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring

Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Denna rätt att invända omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål.

6.6 Rätten till dataportabilitet

I de fall vår behandling av personuppgifter sker automatiserat och stödjer sig på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att begära att de uppgifter som berör dig och som du lämnat till oss tillhandahålls dig eller överförs till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. En förutsättning för detta är dock att överföringen är tekniskt möjlig.

6.7 Återkallelse av samtycke

I de fall vår behandling av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ett sådant tillbakadragande av samtycke påverkar inte lagligheten av behandling som skett utifrån ditt samtycke innan detta drogs tillbaka. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla de personuppgifter som grundas på samtycket, såvida vi inte av legala skäl är förpliktade att fortsatt behandla dem. Skulle det vara så att våra legala skyldigheter hindrar oss från att radera dina uppgifter kommer vi i stället att markera dem så att de inte längre aktivt används i våra system.

Du kan när som helst skicka ett e-postmeddelande till dataskydd@tjurskallen.se för att återkalla ditt samtycke. Vi kommer att bemöta din förfrågan skyndsamt.

6.8 Rätten att lämna in klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du, utöver att ta kontakt med oss, lämna in ett klagomål hos behörig tillsynsmyndighet i det land där du är bosatt.  

7. Användningen av cookies

På vår hemsida använder vi oss av s.k. cookies för att förbättra ditt webbplatsbesök. En cookie är en textfil som skickas från vår webbserver och som sparas på din webbläsare eller enhet (t.e.x. mobil, dator eller surfplatta). Vi använder oss även av cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av vår hemsida för att spara funktionella inställningar. Du har själv möjlighet att ändra inställningarna i din webbläsare eller enhet för användningen och omfattningen av cookies. Exempel på sådan justering är att blockera alla cookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare.